TÀI LIỆU TOEFL iBT

Tất cả các CD sau đều được lưu trữ cho mục đích dạy học. Mục download này gồm 2 phần:  Tài liệu chính khóa và Tài liệu sưu tầm. Vui lòng click vào tài liệu cần download và theo hướng dẫn trên màn hình.

I. Tài liệu chính khóa:

1. iBT Starter:

a/ Listening CD1 CD2 CD3 CD4

b/ Speaking CD1

c/ Writing CD1

2. iBT Success:

a/ Listening CD1 CD2 CD3

b/ Speaking CD1

c/ Writing CD1

3. iBT Expert:

a/ Listening CD1 CD2

b/ Speaking CD1 CD2

c/ Writing CD1

II. Tài liệu bổ sung:

1. How to Master Skills for the iBT BASIC
CD1 – CD2 – CD3 – CD4

2. How to Master Skills for the iBT INTERMEDIATE
CD1 – CD2 – CD3 – CD4 – CD5

3. How to Master Skills for the iBT ADVANCED
CD1 – CD2 – CD3 – CD4 – CD5 – CD6

4. TOEFL iBT TestBook 1
CD1 – CD2 – CD3 – CD4

5. TOEFL iBT Crash Course Listening
CD1 – CD2 – CD3 – CD4 – CD5 – CD6

6. TOEFL iBT Hooked Speaking
CD1 – CD2 – CD3 – CD4

to be continued…