TÀI LIỆU IELTS

Tất cả các CD sau đều được lưu trữ cho mục đích dạy học. Mục download này gồm 2 phần:  Tài liệu chính khóa và Tài liệu sưu tầm. Vui lòng click vào tài liệu cần download và theo hướng dẫn trên màn hình.

I. Tài liệu chính khóa:

 1. IELTS Basic

a/ Listening: CD1 CD2
b/ Speaking: Part 1
c/ Student Book: Download
d/ Workbook:  Download

   2. IELTS Improver

Listening CD1 CD2

   3. IELTS Advanced

Listening CD1 CD2

    4. IELTS Expert:

Vui lòng liên hệ trực tiếp giáo viên đứng lớp hoặc bộ phận giáo vụ CET để được bộ đề IELTS Expert

II. Tài liệu bổ sung:

1/ 101 Helpful Hints for IELTS

2/ 202 Useful Exercises for IELTS

3/ Action Plan for IELTS

4/ Cambridge Step Up to IELTS

5/ IELTS Foundation

6/ IELTS Cambridge Tests:
Book 1 – Book 2 – Book 3
Book 4 – Book 5 – Book 6
Book 7 – Book 8 – Book 9 Book 10

7/ IELTS Reading & Academic Writing Tests (McCater & Peter Ash)

8/ IELTS Academic Tests – MacMillan:
Book – CD1 – CD2

9/ IELTS Strategies:

a/ Listening CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 CD8
b/ Speaking CD1 CD2 CD3

10/ IELTS Collins (April 2012):
a/ Listening CD1 CD2
b/ Speaking CD1 CD2

 

to be continued…