TÀI LIỆU FCE

Tất cả các CD sau đều được lưu trữ cho mục đích dạy học. Vui lòng click vào tài liệu cần download và theo hướng dẫn trên màn hình.

 

1. FCE Test Builder: CD1  – CD2 – Book (liên hệ CET)

2. FCE Cambridge Tests 01: CD1 – CD2 – Book (liên hệ CET)

3. FCE Cambridge Tests 02: CD1 – CD2 – Book (liên hệ CET)

4. FCE Cambridge Tests 03: CD1 – CD2 – Book (liên hệ CET)

5. FCE Practice Tests: CD1 – CD2– Book (liên hệ CET)

6. FCE Practice Tests Plus 01: CD1 – CD2– Book (liên hệ CET)

7. FCE Practice Tests Plus 02: CD1 – CD2 – CD3– Book (liên hệ CET)

8. FCE Gold Practice Exams: CD1 – CD2 – Book (liên hệ CET)

9. FCE Gold Course Book: CD1 – CD2 – Book (liên hệ CET)

10. How to pass FCE Reading: Book

11. FCE Trainer – Peter May: CD1 – CD2 – CD3 – Book (liên hệ CET)

(to be continued…)